Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

1. Všeobecná ustanovení

1.1 Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) platí pro nákup v internetovém obchodě společnosti

 

CARMEN DESIGNOVÉ RADIÁTORY

www.carmenradiátory.cz

Ing. Filip Pavliňák

Jiráskova 16

602 00 Brno

 

IČ:     74839977

DIČ:   8503153153

 

e-mailová adresa: fillip@carmenradiatory.cz, tel.: +420 774 619 905

1.2 VOP blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího (dále jen „kupující“ či „zákazník“).

1.3 Právní vztahy neupravené těmito VOP se řídí zákonem č.89/2012 Sb., občanským zákoníkem  (dále jen „ObčZ') a  zákonem č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně spotřebitele').

1.4 Uzavřením smlouvy kupující potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP, jejich obsah je mu znám a že s nimi souhlasí. VOP  jsou nedílnou součástí uzavřené kupní smlouvy.

2. Vymezení pojmů a postup uzavření kupní smlouvy

2.1 Prodávající je podnikatelem, fyzickou osobou, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Prodávající přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby. Bližší informace o prodávajícím jsou uvedeny v bodě 1.2 výše.

2.2 Kupujícím může být jak podnikatel, tak spotřebitel, tedy osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.  Mezi prodávajícím a spotřebitelem se právní vztahy řídí právní úpravou obsaženou v ust. § 1810 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a zákonem  o ochraně spotřebitele.

2.3 Předmět koupě – předmětem koupě je na základě kupní smlouvy zboží uvedené v závazném potvrzení objednávky ze strany prodávajícího, kterým se uzavírá kupní smlouva. Informace o zboží dostupné na internetové stránce www.carmenradiátory.cz jsou uváděny podle aktuálně dostupných údajů a informací. Rozhodující jsou údaje o zboží včetně kupní ceny v okamžiku, kdy kupující doručí objednávku prodávajícímu. Předmětem koupě je rovněž zboží upravené podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu ( zboží na zakázku).V případě zhotovení zboží na zakázku budou rozhodující údaje o zboží podle výrobního nákresu či výkresu a cena dohodnutá smluvními stranami.

2.4 Ceny jsou uváděny včetně DPH (prodávající je plátcem DPH). K ceně je připočítáváno dopravné podle pravidel stanovených níže v čl. 5 těchto VOP.

2.5 Postup při uzavření kupní smlouvy je následující. Objednávka kupujícího je návrhem na uzavření kupní smlouvy (nabídkou) . Kupní smlouva je uzavřena akceptací tohoto návrhu, a to závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího, doručeným prostřednictvím e-mailu kupujícímu. Objednávka kupujícího a závazné potvrzení objednávky ze strany prodávajícího se považují za doručené, pokud se s nimi strany, jimž byly určeny, mohou seznámit. Od tohoto okamžiku mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti vyplývající z uzavřené kupní smlouvy. V případě zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu (zboží na zakázku) bude smlouva uzavřena závazným potvrzením návrhu na úpravu zboží od prodávajícího kupujícím (zpravidla se bude jednat o potvrzení výrobního výkresu).

3. Práva a povinnosti smluvních stran

3.1 Uzavřením kupní smlouvy vznikne prodávajícímu povinnost předmět koupě kupujícímu odevzdat a kupujícímu povinnost předmět koupě převzít a zaplatit za něj prodávajícímu dohodnutou cenu, tedy kupní cenu zboží a dopravné.

3.2 Prodávající se zavazuje, že kupujícímu dodá bezvadné zboží v souladu s platným právním řádem České republiky, a to na adresu udanou kupujícím, je-li taková adresa v ČR.

3.3 Kupující je povinen převzít zboží objednané a dodané v souladu s kupní smlouvou a VOP. Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu kupní cenu a dopravné řádně a včas v souladu s dohodnutými podmínkami v kupní smlouvě a VOP, které jsou zveřejněny na internetové stránce www.carmenradiátory.cz.

 

3.4 Vlastnické právo přechází na kupujícího až po úplném zaplacení kupní ceny a předání zboží kupujícímu. Nebezpečí nahodilé zkázy a nahodilého zhoršení přechází na kupujícího odevzdáním věci kupujícímu.

3.5 Spotřebitel má právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží, jedná se o zboží na webu prodávajícího pod odkazem příslušenství tedy na topné tyče, připojení a doplňky. V takovém případě má prodávající právo na úhradu nákladů souvisejících s vrácením zboží. Od smlouvy nelze odstoupit, pokud je dodáno zboží upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jedná se o zboží na zakázku, na webu jako designová otopná tělesa. Dle vyjádření čoi ze dne 27.3.2013, sp.zn.746/30/13, podle § 53 odst. 7 občanského zákoníku, nemůže spotřebitel odstoupit od smluv na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jelikož se jedná o zboží na zakázku. Odstoupení od smlouvy, podmínky, lhůtu a postupy pro uplatnění tohoto práva, jakož i formulář, jehož náležitosti stanoví nař. vlády ČR č. 363/2013 Sb., jsou zveřejněny na internetové stránce prodávajícího:www.carmenradiatory.cz.

 

3.6 V případě že, se spotřebitel rozhodne odstoupit od kupní smlouvy, kupující vyplní vzorový formulář odstoupení od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz a tento zašle prodávajícímu. Peníze budou zaslány na uvedené číslo účtu zákazníka nejpozději do 14 dnů. Vrácené zboží spotřebitel není oprávněn zaslat na dobírku či bez předchozího informování prodávajícího.

Odstoupení od smlouvy je třeba zaslat doporučeně na adresu prodávajícího CARMEN DESIGNOVÉ RADIÁTORY,Jiráskova 16, 602 00 Brno.Nebude-li na této adrese zásilka úspěšně doručena či převzata druhou smluvní stranou nebo nebude-li tato zásilka vyzvednuta v úložní době a držitel poštovní licence zásilku vrátí zpět, bude za úspěšné doručení, se všemi právními důsledky, považován třetí den ode dne prokazatelného odeslání zásilky.

 

3.7 V případě odstoupení od smlouvy zašle spotřebitel zboží nejpozději do 14 dnů na vlastní náklady na adresu CARMEN DESIGNOVÉ RADIÁTORY, Jiráskova 16, 602 00 Brno. Náklady související s koupí a vrácením zboží zahrnují také náklady na vrácení zboží do původního stavu, v případě, že zboží bylo poškozeno nebo jeví známky opotřebení. V případě, že je vrácené zboží poškozené, nefunkční, nekompletní nebo má známky opotřebení a používání, bude kupujícímu vrácena kupní cena zboží snížená o náklady vynaložené prodávajícím na uvedení zboží do původního stavu. Tím není dotčeno právo na náhradu škody vzniklé prodávajícímu.

3.8 Po dohodě může být vrácení zaplacené finanční částky uskutečněno formou výměny za jiné zboží v odpovídající hodnotě, které bude zasláno buď s další objednávkou zákazníka nebo samostatně. Jestliže se zboží zasílá samostatně (v případě výměny zboží) poštovné nebude účtováváno, avšak pouze v případě, že se jedná o jeho první výměnu.

3.9 Má-li prodávající podle smlouvy nebo těchto VOP právo od smlouvy odstoupit, zanikají odstoupením od smlouvy všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy.

3.10 Nejsou však dotčena ustanovení týkající se smluvních pokut, úroků z prodlení, ochrany informací a ustanovení týkající se těch práv a povinností, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po odstoupení (zejména jde o povinnost poskytnout peněžitá plnění za plnění poskytnutá před účinností odstoupení). Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy. Odstoupení od smlouvy nemá vliv na zajištění závazků ze smlouvy.

4. Platba za zboží

4.1 Zboží bude kupujícímu předáno až po úplném zaplacení kupní ceny a dopravného.

4.2 Kupující uhradí kupní cenu předem v celé výši bankovním převodem na účet prodávajícího na základě vystavené zálohové faktury.

Vystavenou zálohovou fakturu zašle prodávající kupujícímu k uhrazení na základě přijetí objednávky. Platba kupujícího je považována za zaplacenou připsáním  fakturované částky na účet prodávajícího. Poté je zboží uvolněno ze skladu nebo v případě zboží na zakázku bude zahájena výroba zboží.

 

5. Termín dodání a doprava

5.1 Termín dodání zboží bude dohodnut individuálně. Kupující je povinen poskytnout prodávajícímu dostatečné kontaktní údaje pro provedení přepravy, jako je doručovací adresa, e-mail, telefon.

5.2 Zásilky jsou zasílány společností Vlček autodoprava, se sídlem Těšany 325 664 54 Těšany, IČ 75684977 (dále jen „ Vlček autodoprava '), a to podle volby prodávajícího, nedohodnou-li se prodávající a kupující jinak. Prodávající si vyhrazuje právo změny dopravce.

5.3 Kupující je povinen při převzetí zásilky provést kontrolu zásilky s cílem zjistit, zda je obal neporušený a zda zásilka nevykazuje zjevné znaky poškození. Pokud jsou při převzetí zásilky kupujícím zjištěny zjevné znaky poškození, je povinen sepsat s dopravcem zápis o škodě. Kupující není v takovém případě povinen zásilku převzít. Poškození zásilky při přepravě nahlásí kupující prodávajícímu bez zbytečného odkladu. Pokud takto poškozenou zásilku zákazník od dopravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu dopravce. Kupující je povinen si  zároveň překontrolovat počet balíků na přepravním listě se skutečným počtem doručených balíků, které musí být identické. V případě, že se počet balíků na přepravním listě neshoduje s počtem balíků doručovaných, kupující přebere zásilku s výhradou v přepravním listě a reklamaci nahlásí písemně prodávajícímu. Pokud tak neučiní, reklamace na chybějící balík nebude uznána.

5.4 Dopravné pro ČR bude činit dle níže uvedeného ceníku, ceny jsou uvedeny bez DPH:

Autodoprava Vlček

+420734440200

www.vlcek-autodoprava.cz

Standartní cena je 6,50Kč/km + DPH

5.6 Pokud je zásilka doručována dopravcem  Vlček autodoprava, platí, že Vlček autodoprava kupujícího telefonicky kontaktuje a dohodne s ním čas dodání zásilky. Termín dodání zboží je zachován, pokud první čas dodání zásilky nabídnutý kupujícímu přepravcem  Vlček autodoprava nepřekračuje termín dodání zboží.

5.7 Kupující  je povinen uhradit skutečné náklady dopravy (dopravné) i v případě, že kupující nepřevezme od dopravce zaslané zboží, z důvodů na straně kupujícího,  pokud  kupující  před oznámením prodávajícího o expedici zakoupeného zboží písemně neodstoupí od kupní smlouvy. V takovém případě bude kupujícímu zaslána faktura na dopravné.

5.8 Osobní odběr je možný pouze na základě předchozí domluvy, kdy bude předem upřesněn termín a čas převzetí a to v Brně na na adrese

Rybkova 23

Areál VUT, objekt 3

602 00 Brno

6. Odpovědnost za vady, záruka a reklamační řád

6.1 Pro uplatnění práv z odpovědnosti za vady (reklamace) v internetovém obchodě  CARMEN DESIGNOVÉ RADIÁTORY, platí REKLAMAČNÍ ŘÁD, který je zveřejněn na internetové adrese: www.carmenradiatory.cz včetně formuláře k uplatnění reklamace (reklamačního listu), který musí být použit pro uplatnění reklamace.

7. Ochrana osobních údajů

7.1 Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.

7.2 Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka odstranit z databáze. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží.

7.3 Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření provozovatelem archivovány, a to ve formě elektronické a jsou přístupné pouze provozovateli obchodu.

7.4 Kupující poskytuje své údaje dobrovolně v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy a plněním plynoucím z této kupní smlouvy a pro marketingové účely prodávajícího.

8. Závěrečná ustanovení

8.1 Veškeré smluvní vztahy se řídí českým právním řádem.

8.2 Tyto VOP nabývají účinnosti dnem jejich zveřejnění a jsou rozhodné pro veškeré objednávky učiněné v tento den a později. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu VOP.  Dnem jejich zveřejnění se ruší platnost předchozích VOP.

8.3 Kupující není oprávněn bez souhlasu prodávajícího postoupit svou pohledávku vůči prodávajícímu vyplývající z kupní smlouvy na třetí osobu.

8.4 Smluvní ujednání stran v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto VOP, která by s nimi byla v rozporu.

8.5 Tyto VOP tvoří nedílnou součást smlouvy a kupující je povinen se s nimi seznámit.

8.6 V případě, že by některé ustanovení smlouvy nebo těchto VOP bylo shledáno částečně nebo úplně neplatným, není tím dotčena platnost ostatních ustanovení VOP. Namísto neplatného ustanovení bude platit za dohodnuté takové ustanovení, které bude nejblíže odpovídat smyslu a účelu neplatného ustanovení.

8.7 Ve smyslu § 89a občanského soudního řádu se smluvní strany dohodly, že u veškerých sporů vyplývajících ze smlouvy je dána místní příslušnost Krajského soudu v Brně pro případ věcné příslušnosti krajského soudu.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 1.12.2014

CARMEN DESIGNOVÉ RADIÁTORY

Pomoc při výběru
Volba typu radiátoru

Vyberte si podle obrázku.

Volba připojení

Zvolte si typ připojení radiátoru.

Parametry radiátoru

Určete parametry podle možností výběru.

Vložte do košíku

Váš nakonfigurovaný radiátor vložte do nákupního košíku.

Objednejte

Objednejte designový radiátor.

Příslušenství
Najdete nás na Facebook